Home / Biography / Catherine-Ann Macphee

Catherine-Ann Macphee

Biography

MacPhee, an exceptionally talented Gaelic singer from Barra, increased to popularity with Edinburgh’s well-known 7:84 theatre, with whom she sang and acted in a variety of shows. Her actions with the theater brought her publicity and many demands for a documenting. She’s since turn into a documenting artist to meet up that demand.

Quick Facts


Full Name Catherine-Ann MacPhee
Profession Actor, Singer
Nationality British
Music Songs Chi Mi'n Geamhradh, Canan Nan Gaidbeal, Puirt a Beul, S'Flinch an Oidche, Oran an `Iolaire', Nuair Bha Mi Og, Cearcall a' chuain, Iomair thusa, choinnich chridhe, Soiridh leis a' bhreacan ur, A nighean nan geug taladh, Mile Marbhphaisg Air a' Ghaol, An Ataireachd Ard, Seathan, Coinneamh nan Croitearan, O Hi Ri Lean, Mar a tha, Luchd na Beurla, Camanachd Glaschu, 's Muladach Mi's Mi Air m'Aineol, Bothan Airigh am Braigh Rainneach, Faistneachd agus Beannachd do na Gaidheil, Bu Deonach Leam Tilleadh, Na Libh o ho i, Soraidh le Eilean a'Cheo, Chaidh mo Dhunnchadh Dha'n Bheinn, Soraidh Leis an Nollaig Uir, Clach agus Mairi, Eilean a Cheo, Hò mo luran, hè mo luran, A Nighean Nan Geug, Eilean A Cheó, Nuar Bha Mi à g
Albums Catherine-Ann MacPhee sings Mairi Mhor, Sùil Air Ais (Looking Back), Canan Nan Gaidheal (The Language of the Gael), Chi Mi' N Geamhradh


  • Facts
  • Filmography
  • Awards
  • Salaries
  • Quotes
  • Trademarks
  • Pictures


Looks like we don't have interesting facts information. Sorry!Actress

Actress

TitleYearStatusCharacter
Mairi Mhor 1994 Singer
Blood Red Roses 1986 TV Series Midwife (as Catherine Ann MacPhee)

Self

Self

TitleYearStatusCharacter
There Is a Happy Land 1987 TV Mini-Series documentary

Looks like we don't have awards information. Sorry!Looks like we don't have salary information. Sorry!Looks like we don't have quotes information. Sorry!Looks like we don't have trademarks information. Sorry!Looks like we don't have pictures. Sorry!

Check Also

Govinda

Austin, TX’s Govinda may be the task of multi-instrumentalist/composer Shane O’Madden. On albums like his …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *